Opleidingsaccreditaties

We begeleiden opleidingen en visitatieclusters bij de voorbereiding en uitvoering van een visitatietraject. We doen dat zowel voor een reguliere beoordeling als voor een herbeoordeling of aanvullende beoordeling, een joint degree of een bijzonder kenmerk. We adviseren bij het schrijven van de zelfevaluatie en zorgen voor de samenstelling, NVAO-goedkeuring en instructie van het visitatiepanel. We zorgen dat het visitatiebezoek optimaal wordt vormgegeven, in nauw overleg met de opleiding. We schrijven visitatierapporten die voldoen aan alle eisen van de NVAO. Onze rapporten zijn helder, concreet en geven aanknopingspunten waar je als opleiding echt mee vooruit kunt.

Grote visitatieclusters

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van grote visitatiegroepen van universitaire opleidingen. Zo waren onze coördinatoren eerder verantwoordelijk voor de visitatiegroepen Rechtsgeleerdheid (11 instellingen, 92 opleidingen), de Universitaire Lerarenopleidingen (11 instellingen, 33 opleidingen), Kunst & Cultuur (10 instellingen, 34 opleidingen), Bestuurskunde (8 instellingen, 24 opleidingen) en Informatica (10 instellingen, 29 opleidingen). We hebben daarom een duidelijk beeld van de belangrijkste uitdagingen die bij een dergelijke grote visitatie komen kijken. We helpen je grotere visitaties op een efficiënte wijze te stroomlijnen, waarbij we zowel oog houden voor onderlinge afstemming als voor de behoeften van de individuele instellingen en opleidingen.

Bij grotere visitatieclusters treedt een van onze adviseurs op als procescoördinator. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor de betrokken instellingen en opleidingen. De coördinator staat garant voor de kwaliteit van het beoordelingsproces in alle fasen van de visitatie. Hij of zij is verantwoordelijk voor een soepele panelsamenstelling, verzorgt de voorbereiding van de visitaties met alle instellingen en panelleden, is bij alle visitaties gedeeltelijk aanwezig en zorgt dat de rapportages aan alle kwaliteitseisen voldoen en tijdig worden geleverd. De coördinator treedt zelf op als secretaris en werkt daarnaast met een vast team van secretarissen en ondersteuners die in verschillende fasen van het traject bijdragen. Uiteraard overleggen we met iedere opleiding of instelling over de beste invulling van hun visitatie. Op die manier bieden we voor iedere planning een passende en betrouwbare invulling.

Unieke en bijzondere beoordelingen

Academion wordt vaak gevraagd voor unieke, complexe beoordelingen, zoals accreditaties met een bijzonder kenmerk of een afwijkend beoordelingskader, herbeoordelingen of visitaties aan kleinere instellingen. We hebben oog voor de speciale aanpak die dit vergt, en kunnen deze trajecten op maat vormgeven. Recent begeleidden we onder andere postinitiële opleidingen, research masters, beoordelingen van kleinschalig en intensief onderwijs (BKKI), herbeoordelingen bij voorwaardelijke accreditatie en aanvullende beoordelingen. Ook hebben onze adviseurs ervaring met complexe beoordelingstrajecten zoals het combineren van nationale en internationale accreditaties, internationale joint degrees en opleidingsoverstijgende afstudeervarianten. We zorgen ervoor dat bijzondere beoordelingen zorgvuldig en efficiënt plaatsvinden, en helpen je hierbij bij alle stappen in het proces.

Ontwikkelgericht visiteren

Je kunt bij Academion kiezen voor ontwikkelgericht visiteren op basis van een informatiedossier in plaats van een zelfevaluatierapport. Deze werkwijze bouwt voort op de door Qanu ontwikkelde ideeën over ontwikkelgericht visiteren. Deze hebben we in het visitatiecluster Biologie in 2021 voor het eerst volledig hebben uitgevoerd, en ontwikkelen we nu bij andere opleidingen verder door. Uitgangspunt van deze werkwijze is dat visitaties maximale meerwaarde opleveren met een zo laag mogelijke werklast voor de opleidingen. Daarnaast willen we dat onze visitaties de lopende interne kwaliteitszorgprocessen niet onderbreken, maar er meer organisch en integraal onderdeel van uitmaken.

Bij ontwikkelgericht visiteren met een informatiedossier krijgt het visitatiepanel een kijkje in de keuken bij de opleiding en ziet het alle lopende zaken zoals die op dat moment plaatsvinden. Zo krijgt het panel een realistisch, actueel beeld van de opleiding. Het peer review panel vormt op basis hiervan al voor de visitatie een indruk van de kwaliteit van de opleiding, zodat de nadruk tijdens het bezoek nog meer dan bij een reguliere visitatie kan liggen op reflectie en discussie over de verdere ontwikkeling. Het bezoekprogramma weerspiegelt deze insteek en biedt ruimte voor bijvoorbeeld gesprekken over door de opleiding ingebrachte thema’s.

We benadrukken graag nog dat onze visitaties altijd een ontwikkelgerichte insteek hebben. Het werken zonder zelfevaluatierapport is een specifieke manier van voorbereiden die hier goed bij aansluit, maar ook als je kiest voor een visitatie mét zelfevaluatierapport zorgen we ervoor dat de visitatie ruim aandacht besteedt aan de kansen en uitdagingen voor je opleiding. Ook ben je vrij bepaalde ontwikkelgerichte elementen, zoals themagesprekken tijdens de visitatie, mee te nemen in een visitatie mét zelfevaluatierapport. We zorgen samen voor een aanpak die aansluit bij de individuele wensen en mogelijkheden.